Araç Lastikleri Amortisman a tabi mi? Gider mi yazılmalı?

Kas 25, 2019 Vergi ve Mevzuat

Araç Lastikleri amortismana tabi mi? Gider mi yazılmalı?

Araç Lastikleri amortisman

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde; “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen. iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder. Araç Lastikleri amortisman

Amostisman Sınırı

Değeri (01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere) 1.500,00 TL’yi aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 1.500,00 TL’yi aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar, amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir.

İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 315 inci maddesinde; Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.” hükmüne yer verilmiş.

Ek:1 ; ( Araç Lastikleri amortisman )

Bahsedilen maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak. “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları” tespit edilmiş ve bu oranlar 333, 339 ve 365 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile belirlenmiştir.

Buna ilaveten, 345 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “I-Ticari Amaçla Kullanılan Araçlar İçin İktisap Edilen Lastiklerin Faydalı Ömürleri” başlıklı (I) bölümünde;

“…339 sıra numaralı Tebliğ ile değişik 333 sıra numaralı Tebliğ eki listenin 3.72 numaralı bölümünde otomobil, kamyon, minibüs, midibüs, yük arabaları, özel amaçlı olarak kullanılan araçlar.

Benzeri araçlara ait lastikler (Yeni satın alınan araçlarda hazır olanlar hariç) yer almakta olup, bunların faydalı ömürleri 2 yıl ve amortisman oranları da % 50,00 olarak tespit edilmiştir.

EK2 ;

Ne var ki Bakanlığa yapılan başvurulardan bazı sektörlerin çalışma şartları gereği, bu sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflerin faaliyetlerini devam ettirebilmek için iktisap ettikleri lastiklerin faydalı ömürlerinin söz konusu Tebliğde ilan edilen faydalı ömürden daha az olduğu anlaşılmıştır.

Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesine göre bir iktisadi kıymetin amortismana tabi tutulabilmesi için. İşletmede bir yıldan fazla kullanılması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması ve işletmenin aktifinde kayıtlı bulunması gerekmektedir.

Bu sebeple, ticari amaçla kullanılan araçlar için iktisap edilen lastiklerin, faaliyette bulunulan sektör çalışma şartları gereği tahsis edildiği hizmette kullanılmaya hazır hale geldiği tarih itibarıyla.

Faydalı ömrünün bir yıldan daha az olması halinde amortismana tabi tutulması mümkün olmayacağından kayıtlara doğrudan gider olarak intikal ettirilebileceği tabiidir.” Şeklinde bir açıklama yapılmıştır. Araç Lastikleri amortisman

Buna göre, ticari amaçla kullanılan araçlar için iktisap edilen lastiklerin değerinin (1.1.2021 tarihinden geçerli olmak üzere) 1.500,00 TL’yi aşması ve faydalı ömürlerinin bir yıldan fazla olması durumunda. 339 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişik.

333 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. eki listenin 3.72 numaralı bölümü uyarınca faydalı ömrünün 2 yıl ve amortisman oranının %50 olarak uygulanması gerekmekte olup, bu şartların birlikte gerçekleşmemesi halinde ise, söz konusu lastiklerin amortismana tabi tutulmayarak kayıtlara doğrudan gider yazılması mümkün bulunmaktadır.

 

VERGİ VE MEVZUAT KATEGORİMİZ

ile admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.