Şafii Kunut Duası | Okunuşu | Meali | Arapça ve Türkçe

Eyl 21, 2021 Dini Bilgiler

Şafii Kunut Duası | Okunuşu | Meali | Arapça ve Türkçe

Şafii Kunut Duası ezberlemek, okumak ve anlamına bakmak için yazımızı okuyabilirsiniz. Yüce yaratıcımızın Âl-i İmrân Suresi 19. Ayetinde buyurduğu gibi Allah Katında Tek Din İslamdır. Müslüman kişiler için en önemli ibadetlerden birisi namazdır. Kunut Duaları ise yatsı namazından sonra kılınan vitir namazının son rekatında okunmaktadır. Kunut Dualarının ilki ‘’ Allahümme inna nesteinüke’’ ile başlar. Kunut dualarının ikincisi ise ‘’ Allâhümme iyyake na’büdü” ile başlar. İmam-ı A’zam’a göre Vitir namazında tekbir ( kunut duasından önceki tekbiri ) almak vaciptir. Kunut Duaları 1-2 Arapça Türkçe okunuşu ve meali için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

 

Vitir namazının son rekatında rükuya gitmeden önce tekbir alınır ve Kunut Duaları okunur, Vitir namazı yatsı namazının sonra gecenin her hangi bir bölümünde imsak vaktine kadar kılınabilen 3 rekatlık vacip bri namazdır. Müslüman kişiler vitir namazını kılarken diğer sure ve duaları olduğu gibi kunut dualarını da ezbere bilmesi lazımdır. Kunut Duaları iki tanedir. Kunut Dualarının ilki ‘’ Allahümme inna nesteinüke’’ ile başlar. Kunut dualarının ikincisi ise ‘’ Allâhümme iyyake na’büdü” ile başlar. Kunut duaları Arapça ve Türkçe okunuşu, Türkçe anlamı, meali için detaylı bir yazı hazırladık sizlere. Yazımızın devamında kunut dualarını okumaya başlayabilirsiniz.

 

Kunut Duası 1 Arapça Okunuşu

Allâhümme innâ nesteînüke
ve nestağfirüke ve nestehdîke.
Ve nü’minü bike ve netûbü ileyke.
Ve netevekkelü aleyke
ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
ve lâ nekfürük
ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Şafii Kunut Duası

Kunut Duası 1 Türkçe Anlamı ve Meali

Allahım! Sen’den yardım isteriz, günahlarımızı
bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni
isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen’i hayır ile överiz.
Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları
başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

Kunut 2 Duası Arapça Okunuşu

Allâhümme iyyâke na’büdü
ve leke nüsallî ve nescüdü
ve ileyke nes’â ve nahfidü
nercû rahmeteke
ve nahşâ azâbeke
inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Şafii Kunut Duası

Kunut 2 Duası Türkçe Anlamı ve Meali

Allah’ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.
Namazı yalnız Sen’in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.
Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya
çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.
Azabından korkarız, şüphesiz Sen’in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

 

 

Sözlükte Allah’a ihlâsla kulluk etmek, namaz ve duayı uzatmak, sükût etmek, dua etmek, ibadet kastıyla ayakta durmak gibi anlamlara gelen kunût, dinî bir kavram olarak, namazda rükûdan önce veya sonra ayakta dua etmeyi ifade eder. Kur’ân-ı Kerim’de kunût sözlük anlamında ibadet etmek, boyun eğmek (Rûm, 30/26; Ahzâb, 33/120; Zümer, 39/9), ibadet maksadıyla ayakta durmak (Âl-i İmrân, 3/43), sükût etmek (Bakara, 2/238) manalarında kullanılmıştır. Hanefîlere göre, vitir namazının üçüncü rekatında kunût yapmak vaciptir. İmam-ı Azam’a göre kunûtta tekbir almak ve kunût dualarını (Allahümme innâ neste’înuke ve Allahümme iyyâke na’büdü dualarını) okumak vaciptir. Ancak İmam Muhammed ve Ebû Yûsuf ’a göre ise, tekbir almak vacip, kunût dualarını okumak ise sünnettir. Bu duayı okuyamayan kimse “Rabbenâ âtinâ” duasını okur veya üç defa “Allahümmeğfirlî” der. Namazda kunûtu unutan kişi, namazın sonunda sehiv secdesi yapar.

Kunut Dualarını Bilmeyenler Ne Yapar?

Hanefi mezhebine göre, vitir namazının 3. rekatında kunut yapmak vaciptir. Kunutta tekbir alınır ve kunut duaları olarak bilinen “Allahümme innâ neste’înuke” ve “Allahümme iyyâke na’büdü” duaları okunur (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 245; Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, I, 249; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 442). Bu duaları bilmeyen kimse ezberlemeye gayret etmesi gerekir; fakat duaları ezber edene kadar “Rabbenâ âtinâ” duasını okur ya da üç defa “Allahümmeğfir lî” demekle namazını eda eder.

Şâfiî ve Mâliki mezhebine göre ise, sabah namazının ikinci rekatında, rükûdan sonra kunut yapılır. Sabah namazında kunut yapmak Şâfii mezhebine göre sünnet, Mâliki mezhebine göre ise müstehaptır. Şâfii ya da Mâliki mezhebine mensup imamın arkasında sabah namazı kılan Hanefi bir kimse, dilerse kunut duasına katılır, dilerse sessizce bekler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 32,33).

Vitir Namazı Nedir?

Vitir namazının dayanağı Hz. Muhammed’in (s.A.S.) sözleri ve uygulamalarıdır. Peygamber efendimiz (s.A.S.), “ Vitir namazı, her Müslüman kişinin üzerine bir vazifedir. ” (Ebû Dâvûd, Vitir, 2; Nesâî, Kıyamu’l-leyl, 40) buyurmuştur ve gecenin son namazının, tek sayılı rekâtlarla ( vitr ) olmasını öneri ve teşvik etmiştir. (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 148)

Vitir namazının Hz. Peygamberin (s.A.S.) sünnetiyle kesin olduğu konusunda fıkhi mezhepler arasında ihtilaf yoktur, ancak; hükmü, rekat sayısı, kılınma biçimi ve kunut dualarıyla alakalı bazı görüş ayrılıkları mevcuttur. Bu ayrılıkların esas nedeni, konu hakkında rivayetlerin farklı yorumlanmasından sebeptir. Hanefî mezhebine göre vitir namazı, Hz. Peygamber devamlı kıldığı ve zanni olmakla beraber kesin ifadeler taşıyan bir delille emredildiği için “vacip” kabul edilmiştir (Kâsânî, Bedâî’, I, 270; İbn Nüceym, el-Bahr, II, 40). Şafii mezhebi ve diğer mezheplere göre ise vitir namazı “sünnet” namazlardandır (İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 591-595).

 

Cuma Namazı Kaç Rekat, Cuma Namazı Kılınışı, Cuma Namazı Tarifi

 

ile admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.